Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 36 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Türkçenin ses ve söz hazineleri olan ve zamanın tozları ardında kalan bazı kelime, kavram ve tabirleri aydınlığa kavuşturma amacıyla hazırlanan bu kitap, Osmanlı şiirinin derin anlamlarla örülü, ince hayallerle süslü dünyasına açılan bir pencere. Metinleri anlama yolunda yürüyenlerin, yer yer küçük işaretler bulacakları bir kılavuz.
70 TL.
Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren zaman zaman çalkantılı dönemler yaşamıştır. Bu dönemlerde Anadolu halkı zor yıllar geçirmiş, merkezî idarede görülen zaaflar devleti olumsuz yönde etkilemiştir. 17 yüzyılın ilk yarısı da iktisadî ve toplumsal sorunların ciddi oranda arttığı, idareden memnun olmayan, mağdur edilmiş idarecilerin kalabalık maiyetleri ve eşkıya gruplarıyla isyan ettiği bir dönemdir. Bu durumdan en çok zarar gören ise korumadan ve otoriteden yoksun Anadolu halkı olmuştur. Celâlî ve eşkıya to
120 TL.
Umûmi müfettişlik teşkilatı Osmanlı idari sisteminden Cumhuriyet’e aktarılmış kurumlardan biridir. Ancak kuruluş amaçları birbirinden farklıdır. Osmanlı döneminde kurulan umûmi müfettişliklerinin kurulması yabancı devletlerin baskısı ile ortaya çıktığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde kurulan umûmi müfettişlikler ise yabancı devletlerin baskısı ile değil devlet yönetiminin kendi iradesi doğrultusunda, merkezi otoriteyi güçlendirmek amacı ile kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde kurulan umûmi müfettişlikleri
120 TL.
Bu kitapta yazılanlar, 1896-1922 yılları arasında Osmanlı İstanbul’unda ve Anadolu’da yaşanan birtakım olguların Amerikan Kızılhaçı’nın bakış açısıyla yansıtılması çabasıdır. Osmanlı Devleti’nin son çeyrek asrına damgasını vuran Müslüman-Ermeni çatışmaları, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İstanbul’un esaret yılları ve İzmir’in işgalden kurtuluş günlerindeki siyasi, askerî ve sosyal çalkantılar ağırlıklı olarak Amerikan Kızılhaç görevlilerinin tanıklıkları üzerinden bir anlatıyla ele alınmıştır. Es
200 TL.
Türk Millî Mücadelesi, Türk Milleti’nin kaderini belirlerken, uluslararası siyasetin ve güçler dengesinin de değişmesine neden olmuştur. Millî Mücadele Dönemi’nde Türkiye ile savaşmamış, karşılıklı hiçbir politik ve askeri antlaşmaya imza atmamış olan ABD’nin, Türk Milleti’ne ve Millî Mücadele’ye olan bakış açısıyla birlikte dönem boyunca izlediği politika, Amerikan basını temel alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Basın ve basında kullanılan dilin, doğru ya da yanlış çıkan haber ve makalelerin bir millet ve
180 TL.
Orhan Gazi dönemine ait diğer tarihi kaynakların azlığı sebebiyle bu döneme ait sikkeler önem kazanmış ve Osmanlı tarihçilerinden bu yana her dönem tartışma konusu olmuştur. Orhan Gazi sikkelerinin çok farklı tiplerinin ve kalıp farklarının olması nedeniyle bu tartışmalar nihayete ermeden günümüze kadar devam etmiştir. Bunların yanı sıra Orhan Gazi’nin bizzat taklit sikke bastırması, kendisine nispet edilen anonim sikkelerin bulunması ve gerek o döneme gerekse günümüze ait birçok sahte sikkenin mevcudiyeti
20 TL.
Arap Ortadoğu’su ile sınırlı Doğu tasavvuruna sahip pek çok metinden farklı olarak oryantalizmin Osmanlı’ya bakışını, bu bakışın arka planını, içerdiği problemler ile sonuçlarını içeren bir özgünlüğe sahip olan elinizdeki eser, oryantalizmi bilimsel-akademik bir çalışma alanı olarak sınırlayan bakış açılarına karşı kavramın modern Batı toplumuna egemen bir bilgi sistemi olduğu ve oryantalizmin tarihsel açıdan özellikle Osmanlı realitesinin göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede ele alınması gerektiği fikir
100 TL.
Tanzimat dönemi sanayileşme açısından, geniş çapta ihtiyaç duyulan malları imal etmek amacıyla tesis kurma politikalarının hayata geçirildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde, esas itibariyle Osmanlı Devleti bir sanayi hamlesi yapmak istemiştir. Bu bağlamda İstanbul’da Zeytinburnu-Küçükçekmece arasındaki sahil bandına yeni fabrikalar kurulmuş, bu arada İzmit’te de büyük bir kumaş fabrikası tesis edilmiştir. Bu kitabın konusunu oluşturan Hereke Fabrikası, bir nevi özel girişim olarak dönemin seraskeri Hasan Rı
40 TL.
Millî Mücadele öncesinde Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sebebiyle halk perişan bir vaziyette bulunmakta yeni bir savaşı kaldıracak güce sahip görünmemektedir. Ayrıca kaynakların çoğu tüketildiğinden yapılacak bir savaşta en büyük problemlerden birisi ordunun yedirilip içirilmesi, beslenmesi yani iaşesi olacaktır. Ordu terhis edilmiş, Doğu Anadolu’daki mevcut bir askeri birlik istisna düzenli bir ordudan bahsetmek mümkün görünmemektedir. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta ülkenin içerisinde bulunduğu durumu;
80 TL.
Vakıf kurumu, hayır işlerinin ve kamu faaliyetlerinin yürütülmesinde genel olarak İslam toplumlarında özelde ise Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygın ve etkin bir kurum olarak -kültürel, ekonomik, politik ve sosyal alanlarda- birçok araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Tahta bulunan padişahın başta annesi, hanımları, kızları ve kız kardeşleri imparatorluğun birçok yerinde kurmuş oldukları vakıflar aracılığıyla hem kendi dönemlerinde hem de vefatlarından sonra hayırseverlikle yâdedilmeyi başarmışlardır. Vakı
70 TL.
Süreyya Paşa, yaşadığı dönem gibi renkli ve çok yönlü bir kişiliktir. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e birçok önemli görevde bulunan Süreyya Paşa’nın 81 yıllık hayatı askerî, siyasî, ticari, yazarlık yönü ve özel yaşamı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Süreyya Paşa’nın en dikkat çekici ve bilinen yönü, sosyal ve kültürel faaliyetleridir. Özellikle İstanbul’un Anadolu yakasında birçok yerde kendisinin izlerini görmek mümkündür. Çalışmada, II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış, imparatorl
90 TL.
Tükendi
Bir saray mensubunun XVI. yüzyıl sonları ile XVII. yüzyıl başlarına ait olan evkafını konu alan bu çalışmanın kahramanı Osman Ağa'dır. Enderun'da yetişen ve yaşamının büyük kısmını Topkapı Sarayı'nda geçiren ağa, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde devlet hizmetinde bulunmuştur. Arşiv kayıtlarına yansıyan bilgilerden Enderun Hazinesi Kethüdası, Hazinedarbaşı ve Bâbüssaâde ağası olarak hizmet ettiği anlaşılan ağanın ayrıca toplumsal ihtiyaçları gidermek üzere iki vakıf kurduğu saptanmıştır. İpsa
50 TL.
Türkiye'de Ermeniler üzerine yapılan çalışmalar 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’ndan sonra başlayan ve 1915 tehcirine kadar cereyan eden olaylarla sınırlı kalmıştır. Bu tarihten önce Ermenilerin yerleşim yerleri, nüfus ve sosyo-ekonomik durumları hakkında yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Oysa Türklerle Ermenilerin ilişkileri Anadolu’nun ilk fetih yıllarından başlar. Bu dönem içinde geniş bir kültür alışverişine ve yüksek bir birlikte yaşama tecrübesine örnek oluştururlar. Türkler ve Erme
120 TL.
Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, hukuksal değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Salgın döneminde bireyler, şirketler, sektörler ve genel olarak ülkeler ortaya çıkan sorunlarla mücadele etmek için çeşitli yol-yöntemler uygulamakta ve zararlarını azaltmaya çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte başta küresel iklim krizi kaynaklı olmak üzere, çeşitli nedenlerle COVID-19 benzeri salgınların olumsuz etkiler üretmesi potansiyel senaryolar arasında değ
45 TL.
Cevat Çobanlı Paşa; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan Müstahkem Mevki’nin kahraman kumandanı ve mütareke devrinin en zor zamanlarında Osmanlı genelkurmay başkanıdır. Cevat Paşa'nın Mustafa Kemal’in Anadolu'ya gönderilmesindeki rolü ihmal edilmiştir. Millî Mücadele'ye gizli ve açık desteğinden dolayı da Malta'ya sürülmüştür. Yakın zamanlara kadar adeta unutulmuş olan Cevat Paşa'nın hayatının aydınlatılması hem Çanakkale Muharebeleri'nin hem de Millî Mücadele'nin bilinmesi açısından ön
100 TL.
Terör ve terörizm, günümüz dünyasında önemli güvenlik sorunlarından birisi olarak gündemdeki yerini koruyor. Asimetrik karakteri, şiddet içermesi, farklı motivasyonla hareket eden gruplara/bireylere eşsiz taktikler ve fırsatlar sunması, icra maliyetinin düşük, önlenmesinin ise pahalı olması bu metodu daha uzun yıllar gündemde tutacaktır. Fırsat alanlarını görme konusunda, bürokrasiden-devletlerden daha yetenekli, hızlı ve elastiki olabilen terör örgütlerinin sosyal medyayı keşfetmeleri de uzun sürmedi. Sını
50 TL.
Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte gerçekleşen elit değişimi ile çevrenin talep ve öznelerinin merkeze akması, o zamana kadar uygulanagelmiş birçok politikanın değişimini de tetiklemiştir. Laisist politikanın esnemesi, iktisat politikalarındaki değişim, çevre ile kurulan ilişki biçimi gibi birçok temel davranış kalıbında farklılaşma gözlenir hale gelmiştir. Bu dönemin Türkiye tarihi açısından ciddi değişimleri gösterdiği bir vakıadır. Bu değişimden, elbette genelde kimlik politikaları, özelde i
45 TL.
Fotoğrafın doğumu ve gelişimi tüm dünyayı domino taşı misali etkileyen Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemde olmuştu. Bu dönem bilimsel bilgi birikiminin had safhaya vardığı ve bu birikimin patlayarak üretime geçtiği bir zaman dilimiydi. Zaten fotoğraf da başlı başına bilimsel ve teknolojik bir buluş olması sebebiyle dönemin teknolojik dönüşümüne paralel olarak gelişimini sürdürdü. İnsanoğlunun uçmasıyla beraber de her teknolojide olduğu gibi askerî alanda da bu icadın kullanılması, strateji ve bilgi toplama
100 TL.
Yeni Türk devleti, milli bekayı güvence altına almak ve milleti ileri ülkelerin refah seviyesine çıkarmak için topyekûn bir yenileşme ve kalkınma seferberliğine girmiştir. Bu seferberlikte eğitim stratejik bir öneme sahiptir. Eğitimin “aslî unsuru” öğretmenlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e göre öğretmenler bir milletin hür ve müreffeh bir insan topluluğu haline gelebilmesi için olmazsa olmazdır. O eğitime ve öğretmene verdiği önemi, 1921 yılında düşmanın top seslerinin Ankara’da duyulduğu günlerde bir Ma
100 TL.
Orta Çağ 8 yüzyıldan başlayan ve 14 yüzyıla değin devam eden uzun bir dönemi kapsamaktadır. Bu kadar uzun bir dönem de akla birçok soru getirmektedir. “Avrupa Orta Çağ’da mı doğmuştu?” ya da “sonraki gelişmeler veya yenilgiler Orta Çağ’ın sonu muydu?”, “Doğu dünyası bu dönemde Rönesans yaşadı mı?” Bu kitap, farklı başlıklar altında bu uzun döneme farklı pencerelerden yaklaşmaktadır. İlk başta Orta Çağ’ın ilginç yüzlerinden ittifak evliliklerinin, ünlü örneklerinden olan Otto Hanedanı dönemindeki prestij evl
40 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 36 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1