Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 40 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Yüz yılı aşkın bir süredir devam eden Osmanlı kuruluş tartışması, yapılan çalışma ve araştırmaların artması yanında, yeni düşünce ve paradigmaların da etkisiyle günümüzde hatırı sayılır bir toplama ulaşmıştır. Hatta bir kısmı arşiv belgesi olan bazı yeni bilgi-bulguların ortaya çıkmasıyla, bahsedilen literatür, yaşanan artışla birlikte daha girift bir hal almış ve hala genel geçer kabullere varılamadığından, daha uzunca süre devam edecek gibi durmaktadır. Yapılan araştırmalarda Osmanlı’yı ortaya çıkaran seb
250 TL.
Tevârih-i Banaluka der-Diyâr-ı Bosna, 1736-1739 Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşı sırasında Bosna sınırında Avusturya ordusu ile yapılan mücadeleleri kayıt altına alan bir gazavatnamedir. Bu kitapta, Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın savaşla ilgili aldığı tedbirler ve savaş idaresi ile düşmanların hezimetinden bahsedilmektedir. Orduyla birlikte hareket eden müellif, olaylara birebir şahit olduğu için geniş tasvir ve betimlemelerle kişisel gözlemlerini aktarmaktadır. Ayrıca savaş hâlini ve ordunun hareketl
68 TL.
Kazasker ruznamçeleri günümüze ulaşan 428 defterle Osmanlılarda ilmiye zümresinin bürokrasi içerisindeki istihdam ve hareketlerine dair en kıymetli verileri ihtiva eden önemli bir külliyattır. XVI. yüzyıldan itibaren Rumeli ve Anadolu Kazaskerlik yetki alanları içerisindeki kadılıklara ve medreselere yapılan tayin, terfi ve azil gibi resmi kayıtların bulunduğu bu defterler zengin içerikleri ile Osmanlı ilmiye, eğitim tarihi ve idari teşkilat tarihi açısından eşsiz kaynaklardır. Elinizdeki 1 Numaralı An
77 TL.
19 yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde idari ve sosyo-ekonomik birçok gelişme meydana gelmiştir. Bu dönemde devlet yeni dünyaya ayak uydurabilmek adına nüfus sayımlarından temettuat tespit çalışmalarına, muhtarlık ve muhassıllık meclislerinin teşekkülünden yeni vergi düzenlemelerine kadar birçok faaliyet içerisine girmiştir. Böylece, devletin sahip olduğu nüfus ve bu nüfusun sosyo-ekonomik potansiyeli daha net bilgilerle ortaya çıkarılmıştır. Elinizdeki kitap, bu dönemde gerçekleştirilen sosyo-ekonom
220 TL.
Türkçenin ses ve söz hazineleri olan ve zamanın tozları ardında kalan bazı kelime, kavram ve tabirleri aydınlığa kavuşturma amacıyla hazırlanan bu kitap, Osmanlı şiirinin derin anlamlarla örülü, ince hayallerle süslü dünyasına açılan bir pencere. Metinleri anlama yolunda yürüyenlerin, yer yer küçük işaretler bulacakları bir kılavuz.
110 TL.
Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren zaman zaman çalkantılı dönemler yaşamıştır. Bu dönemlerde Anadolu halkı zor yıllar geçirmiş, merkezî idarede görülen zaaflar devleti olumsuz yönde etkilemiştir. 17 yüzyılın ilk yarısı da iktisadî ve toplumsal sorunların ciddi oranda arttığı, idareden memnun olmayan, mağdur edilmiş idarecilerin kalabalık maiyetleri ve eşkıya gruplarıyla isyan ettiği bir dönemdir. Bu durumdan en çok zarar gören ise korumadan ve otoriteden yoksun Anadolu halkı olmuştur. Celâlî ve eşkıya to
160 TL.
Umûmi müfettişlik teşkilatı Osmanlı idari sisteminden Cumhuriyet’e aktarılmış kurumlardan biridir. Ancak kuruluş amaçları birbirinden farklıdır. Osmanlı döneminde kurulan umûmi müfettişliklerinin kurulması yabancı devletlerin baskısı ile ortaya çıktığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde kurulan umûmi müfettişlikler ise yabancı devletlerin baskısı ile değil devlet yönetiminin kendi iradesi doğrultusunda, merkezi otoriteyi güçlendirmek amacı ile kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde kurulan umûmi müfettişlikleri
140 TL.
Bu kitapta yazılanlar, 1896-1922 yılları arasında Osmanlı İstanbul’unda ve Anadolu’da yaşanan birtakım olguların Amerikan Kızılhaçı’nın bakış açısıyla yansıtılması çabasıdır. Osmanlı Devleti’nin son çeyrek asrına damgasını vuran Müslüman-Ermeni çatışmaları, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İstanbul’un esaret yılları ve İzmir’in işgalden kurtuluş günlerindeki siyasi, askerî ve sosyal çalkantılar ağırlıklı olarak Amerikan Kızılhaç görevlilerinin tanıklıkları üzerinden bir anlatıyla ele alınmıştır. Es
227 TL.
Türk Millî Mücadelesi, Türk Milleti’nin kaderini belirlerken, uluslararası siyasetin ve güçler dengesinin de değişmesine neden olmuştur. Millî Mücadele Dönemi’nde Türkiye ile savaşmamış, karşılıklı hiçbir politik ve askeri antlaşmaya imza atmamış olan ABD’nin, Türk Milleti’ne ve Millî Mücadele’ye olan bakış açısıyla birlikte dönem boyunca izlediği politika, Amerikan basını temel alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Basın ve basında kullanılan dilin, doğru ya da yanlış çıkan haber ve makalelerin bir millet ve
200 TL.
Orhan Gazi dönemine ait diğer tarihi kaynakların azlığı sebebiyle bu döneme ait sikkeler önem kazanmış ve Osmanlı tarihçilerinden bu yana her dönem tartışma konusu olmuştur. Orhan Gazi sikkelerinin çok farklı tiplerinin ve kalıp farklarının olması nedeniyle bu tartışmalar nihayete ermeden günümüze kadar devam etmiştir. Bunların yanı sıra Orhan Gazi’nin bizzat taklit sikke bastırması, kendisine nispet edilen anonim sikkelerin bulunması ve gerek o döneme gerekse günümüze ait birçok sahte sikkenin mevcudiyeti
36 TL.
Arap Ortadoğu’su ile sınırlı Doğu tasavvuruna sahip pek çok metinden farklı olarak oryantalizmin Osmanlı’ya bakışını, bu bakışın arka planını, içerdiği problemler ile sonuçlarını içeren bir özgünlüğe sahip olan elinizdeki eser, oryantalizmi bilimsel-akademik bir çalışma alanı olarak sınırlayan bakış açılarına karşı kavramın modern Batı toplumuna egemen bir bilgi sistemi olduğu ve oryantalizmin tarihsel açıdan özellikle Osmanlı realitesinin göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede ele alınması gerektiği fikir
220 TL.
Tanzimat dönemi sanayileşme açısından, geniş çapta ihtiyaç duyulan malları imal etmek amacıyla tesis kurma politikalarının hayata geçirildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde, esas itibariyle Osmanlı Devleti bir sanayi hamlesi yapmak istemiştir. Bu bağlamda İstanbul’da Zeytinburnu-Küçükçekmece arasındaki sahil bandına yeni fabrikalar kurulmuş, bu arada İzmit’te de büyük bir kumaş fabrikası tesis edilmiştir. Bu kitabın konusunu oluşturan Hereke Fabrikası, bir nevi özel girişim olarak dönemin seraskeri Hasan Rı
63 TL.
Millî Mücadele öncesinde Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sebebiyle halk perişan bir vaziyette bulunmakta yeni bir savaşı kaldıracak güce sahip görünmemektedir. Ayrıca kaynakların çoğu tüketildiğinden yapılacak bir savaşta en büyük problemlerden birisi ordunun yedirilip içirilmesi, beslenmesi yani iaşesi olacaktır. Ordu terhis edilmiş, Doğu Anadolu’daki mevcut bir askeri birlik istisna düzenli bir ordudan bahsetmek mümkün görünmemektedir. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta ülkenin içerisinde bulunduğu durumu;
150 TL.
Vakıf kurumu, hayır işlerinin ve kamu faaliyetlerinin yürütülmesinde genel olarak İslam toplumlarında özelde ise Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygın ve etkin bir kurum olarak -kültürel, ekonomik, politik ve sosyal alanlarda- birçok araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Tahta bulunan padişahın başta annesi, hanımları, kızları ve kız kardeşleri imparatorluğun birçok yerinde kurmuş oldukları vakıflar aracılığıyla hem kendi dönemlerinde hem de vefatlarından sonra hayırseverlikle yâdedilmeyi başarmışlardır. Vakı
140 TL.
Süreyya Paşa, yaşadığı dönem gibi renkli ve çok yönlü bir kişiliktir. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e birçok önemli görevde bulunan Süreyya Paşa’nın 81 yıllık hayatı askerî, siyasî, ticari, yazarlık yönü ve özel yaşamı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Süreyya Paşa’nın en dikkat çekici ve bilinen yönü, sosyal ve kültürel faaliyetleridir. Özellikle İstanbul’un Anadolu yakasında birçok yerde kendisinin izlerini görmek mümkündür. Çalışmada, II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış, imparatorl
192 TL.
Bir saray mensubunun XVI. yüzyıl sonları ile XVII. yüzyıl başlarına ait olan evkafını konu alan bu çalışmanın kahramanı Osman Ağa'dır. Enderun'da yetişen ve yaşamının büyük kısmını Topkapı Sarayı'nda geçiren ağa, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde devlet hizmetinde bulunmuştur. Arşiv kayıtlarına yansıyan bilgilerden Enderun Hazinesi Kethüdası, Hazinedarbaşı ve Bâbüssaâde ağası olarak hizmet ettiği anlaşılan ağanın ayrıca toplumsal ihtiyaçları gidermek üzere iki vakıf kurduğu saptanmıştır. İpsa
66 TL.
Türkiye'de Ermeniler üzerine yapılan çalışmalar 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’ndan sonra başlayan ve 1915 tehcirine kadar cereyan eden olaylarla sınırlı kalmıştır. Bu tarihten önce Ermenilerin yerleşim yerleri, nüfus ve sosyo-ekonomik durumları hakkında yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Oysa Türklerle Ermenilerin ilişkileri Anadolu’nun ilk fetih yıllarından başlar. Bu dönem içinde geniş bir kültür alışverişine ve yüksek bir birlikte yaşama tecrübesine örnek oluştururlar. Türkler ve Erme
260 TL.
Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, hukuksal değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Salgın döneminde bireyler, şirketler, sektörler ve genel olarak ülkeler ortaya çıkan sorunlarla mücadele etmek için çeşitli yol-yöntemler uygulamakta ve zararlarını azaltmaya çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte başta küresel iklim krizi kaynaklı olmak üzere, çeşitli nedenlerle COVID-19 benzeri salgınların olumsuz etkiler üretmesi potansiyel senaryolar arasında değ
84 TL.
Cevat Çobanlı Paşa; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan Müstahkem Mevki’nin kahraman kumandanı ve mütareke devrinin en zor zamanlarında Osmanlı genelkurmay başkanıdır. Cevat Paşa'nın Mustafa Kemal’in Anadolu'ya gönderilmesindeki rolü ihmal edilmiştir. Millî Mücadele'ye gizli ve açık desteğinden dolayı da Malta'ya sürülmüştür. Yakın zamanlara kadar adeta unutulmuş olan Cevat Paşa'nın hayatının aydınlatılması hem Çanakkale Muharebeleri'nin hem de Millî Mücadele'nin bilinmesi açısından ön
183 TL.
Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte gerçekleşen elit değişimi ile çevrenin talep ve öznelerinin merkeze akması, o zamana kadar uygulanagelmiş birçok politikanın değişimini de tetiklemiştir. Laisist politikanın esnemesi, iktisat politikalarındaki değişim, çevre ile kurulan ilişki biçimi gibi birçok temel davranış kalıbında farklılaşma gözlenir hale gelmiştir. Bu dönemin Türkiye tarihi açısından ciddi değişimleri gösterdiği bir vakıadır. Bu değişimden, elbette genelde kimlik politikaları, özelde i
75 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 40 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1