Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 45 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Tarihi coğrafya; adını XVIII. yüzyıl başlarında, bilimsel kimliğini ise XIX. yüzyıl sonlarına doğru bulmuş, disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Her ikisi de İlkçağ’dan beri mevcut Coğrafya ile Tarih disiplinlerinin arakesitinde yer alan tarihi coğrafya, ülkemizde örgütlenerek henüz kurumsallaşamasa da, 2000’li yılların başından beri gelişme ve yaygınlaşma eğilimindedir. Bir köprü bilim konumundaki tarihi coğrafya araştırması için, coğrafya ve tarih bilimi literatürü kapsamında yeterli donanım, imkan v
325 TL.
Bu eserde, İttifak Kuramları ile Güç Dengesi Teorisi ve Tehdit Dengesi Teorisi çerçevesinde Dürzîlerin Orta Doğu siyasetindeki yerini açıklama amacı güdülmüştür. Söz konusu teorik perspektif kapsamında Dürzîler üzerinden Orta Doğu siyasetinin hangi yöne doğru gittiğini tespit etmenin mümkün olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Dürzîler, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yüzyıllarca Türklerin yönetimi altında yaşamalarına rağmen Türkçe literatürde yeterince incelenmemiş bir topluluktur. Bunun nedenlerind
200 TL.
. “Sevgili dostlar, tahminen kırk sene önce, burada babam durmuştu, bense o tarafta durmuştum. Ayazlı ve karlı bir havada Molla Penah Vâkıf’ın anıt mezarının açılış töreniydi. Bu açılıştan sonra 29 Temmuz 1982 tarihinde babamla beraber ikinci kez Şuşa’ya gelmiştim. O zaman Vâkıf Şiir Günleri festivali yapılıyordu. Bugün ise ikinci kez Vâkıf ’ın anıt mezarının açılış törenini biz yaptık. Vâkıf Şiir Günleri festivali yapıldığı zaman babam 59 yaşındaydı. Bugün ben de 59 yaşındayım. Bazıları bunun tesadüf
215 TL.
Osmanlı Devleti’nde 1876 yılında I. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle yaşanan ilk meşruti monarşi tecrübesi kısa ömürlü olmuştu. 1908’de İttihad ve Terakki Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen “Jön Türk İhtilali” sonucunda meşrutiyet yeniden ilan edildi. Siyasi, iktisadi ve ictimai sahalarda ciddi sorunlarla karşı karşıya olan devleti, meşruti idarenin kurtaracağına inanılıyordu. Fakat sıkıntıların arkası kesilmedi, meşrutiyete karşı tepkiler de gelişti. Osmanlı Devleti’nde siyasi teşebbüslerin kabulü içi
155 TL.
Mavi Tuna boyunda nehri bir gerdanlık gibi süsleyen ve İnce Donanma’nın üssü olan Vidin, Memâlik-i Mahruse’nin jeo-stratejik açıdan en önemli serhad vilayetlerindendir. 14. yüzyılın sonunda Osmanlı hakimiyetine giren şehir sadece askerî anlamda değil siyasi ve ekonomik açılardan da payitahtın kritik öneme sahip bir taşra merkezi haline gelmiştir. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan siyasi ve idari dönüşüm klasik dönemin merkeziyetçi yapısının çözülmesine ve taşra idaresinin ayanlar vasıtasıyla yürütülm
236 TL.
Yüz yılı aşkın bir süredir devam eden Osmanlı kuruluş tartışması, yapılan çalışma ve araştırmaların artması yanında, yeni düşünce ve paradigmaların da etkisiyle günümüzde hatırı sayılır bir toplama ulaşmıştır. Hatta bir kısmı arşiv belgesi olan bazı yeni bilgi-bulguların ortaya çıkmasıyla, bahsedilen literatür, yaşanan artışla birlikte daha girift bir hal almış ve hala genel geçer kabullere varılamadığından, daha uzunca süre devam edecek gibi durmaktadır. Yapılan araştırmalarda Osmanlı’yı ortaya çıkaran seb
330 TL.
Tevârih-i Banaluka der-Diyâr-ı Bosna, 1736-1739 Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşı sırasında Bosna sınırında Avusturya ordusu ile yapılan mücadeleleri kayıt altına alan bir gazavatnamedir. Bu kitapta, Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın savaşla ilgili aldığı tedbirler ve savaş idaresi ile düşmanların hezimetinden bahsedilmektedir. Orduyla birlikte hareket eden müellif, olaylara birebir şahit olduğu için geniş tasvir ve betimlemelerle kişisel gözlemlerini aktarmaktadır. Ayrıca savaş hâlini ve ordunun hareketl
105 TL.
Kazasker ruznamçeleri günümüze ulaşan 428 defterle Osmanlılarda ilmiye zümresinin bürokrasi içerisindeki istihdam ve hareketlerine dair en kıymetli verileri ihtiva eden önemli bir külliyattır. XVI. yüzyıldan itibaren Rumeli ve Anadolu Kazaskerlik yetki alanları içerisindeki kadılıklara ve medreselere yapılan tayin, terfi ve azil gibi resmi kayıtların bulunduğu bu defterler zengin içerikleri ile Osmanlı ilmiye, eğitim tarihi ve idari teşkilat tarihi açısından eşsiz kaynaklardır. Elinizdeki 1 Numaralı An
104 TL.
19 yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde idari ve sosyo-ekonomik birçok gelişme meydana gelmiştir. Bu dönemde devlet yeni dünyaya ayak uydurabilmek adına nüfus sayımlarından temettuat tespit çalışmalarına, muhtarlık ve muhassıllık meclislerinin teşekkülünden yeni vergi düzenlemelerine kadar birçok faaliyet içerisine girmiştir. Böylece, devletin sahip olduğu nüfus ve bu nüfusun sosyo-ekonomik potansiyeli daha net bilgilerle ortaya çıkarılmıştır. Elinizdeki kitap, bu dönemde gerçekleştirilen sosyo-ekonom
350 TL.
Türkçenin ses ve söz hazineleri olan ve zamanın tozları ardında kalan bazı kelime, kavram ve tabirleri aydınlığa kavuşturma amacıyla hazırlanan bu kitap, Osmanlı şiirinin derin anlamlarla örülü, ince hayallerle süslü dünyasına açılan bir pencere. Metinleri anlama yolunda yürüyenlerin, yer yer küçük işaretler bulacakları bir kılavuz.
128 TL.
Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren zaman zaman çalkantılı dönemler yaşamıştır. Bu dönemlerde Anadolu halkı zor yıllar geçirmiş, merkezî idarede görülen zaaflar devleti olumsuz yönde etkilemiştir. 17 yüzyılın ilk yarısı da iktisadî ve toplumsal sorunların ciddi oranda arttığı, idareden memnun olmayan, mağdur edilmiş idarecilerin kalabalık maiyetleri ve eşkıya gruplarıyla isyan ettiği bir dönemdir. Bu durumdan en çok zarar gören ise korumadan ve otoriteden yoksun Anadolu halkı olmuştur. Celâlî ve eşkıya to
230 TL.
Umûmi müfettişlik teşkilatı Osmanlı idari sisteminden Cumhuriyet’e aktarılmış kurumlardan biridir. Ancak kuruluş amaçları birbirinden farklıdır. Osmanlı döneminde kurulan umûmi müfettişliklerinin kurulması yabancı devletlerin baskısı ile ortaya çıktığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde kurulan umûmi müfettişlikler ise yabancı devletlerin baskısı ile değil devlet yönetiminin kendi iradesi doğrultusunda, merkezi otoriteyi güçlendirmek amacı ile kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde kurulan umûmi müfettişlikleri
210 TL.
Bu kitapta yazılanlar, 1896-1922 yılları arasında Osmanlı İstanbul’unda ve Anadolu’da yaşanan birtakım olguların Amerikan Kızılhaçı’nın bakış açısıyla yansıtılması çabasıdır. Osmanlı Devleti’nin son çeyrek asrına damgasını vuran Müslüman-Ermeni çatışmaları, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İstanbul’un esaret yılları ve İzmir’in işgalden kurtuluş günlerindeki siyasi, askerî ve sosyal çalkantılar ağırlıklı olarak Amerikan Kızılhaç görevlilerinin tanıklıkları üzerinden bir anlatıyla ele alınmıştır. Es
325 TL.
Türk Millî Mücadelesi, Türk Milleti’nin kaderini belirlerken, uluslararası siyasetin ve güçler dengesinin de değişmesine neden olmuştur. Millî Mücadele Dönemi’nde Türkiye ile savaşmamış, karşılıklı hiçbir politik ve askeri antlaşmaya imza atmamış olan ABD’nin, Türk Milleti’ne ve Millî Mücadele’ye olan bakış açısıyla birlikte dönem boyunca izlediği politika, Amerikan basını temel alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Basın ve basında kullanılan dilin, doğru ya da yanlış çıkan haber ve makalelerin bir millet ve
290 TL.
Orhan Gazi dönemine ait diğer tarihi kaynakların azlığı sebebiyle bu döneme ait sikkeler önem kazanmış ve Osmanlı tarihçilerinden bu yana her dönem tartışma konusu olmuştur. Orhan Gazi sikkelerinin çok farklı tiplerinin ve kalıp farklarının olması nedeniyle bu tartışmalar nihayete ermeden günümüze kadar devam etmiştir. Bunların yanı sıra Orhan Gazi’nin bizzat taklit sikke bastırması, kendisine nispet edilen anonim sikkelerin bulunması ve gerek o döneme gerekse günümüze ait birçok sahte sikkenin mevcudiyeti
36 TL.
Arap Ortadoğu’su ile sınırlı Doğu tasavvuruna sahip pek çok metinden farklı olarak oryantalizmin Osmanlı’ya bakışını, bu bakışın arka planını, içerdiği problemler ile sonuçlarını içeren bir özgünlüğe sahip olan elinizdeki eser, oryantalizmi bilimsel-akademik bir çalışma alanı olarak sınırlayan bakış açılarına karşı kavramın modern Batı toplumuna egemen bir bilgi sistemi olduğu ve oryantalizmin tarihsel açıdan özellikle Osmanlı realitesinin göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede ele alınması gerektiği fikir
340 TL.
Tanzimat dönemi sanayileşme açısından, geniş çapta ihtiyaç duyulan malları imal etmek amacıyla tesis kurma politikalarının hayata geçirildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde, esas itibariyle Osmanlı Devleti bir sanayi hamlesi yapmak istemiştir. Bu bağlamda İstanbul’da Zeytinburnu-Küçükçekmece arasındaki sahil bandına yeni fabrikalar kurulmuş, bu arada İzmit’te de büyük bir kumaş fabrikası tesis edilmiştir. Bu kitabın konusunu oluşturan Hereke Fabrikası, bir nevi özel girişim olarak dönemin seraskeri Hasan Rı
105 TL.
Süreyya Paşa, yaşadığı dönem gibi renkli ve çok yönlü bir kişiliktir. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e birçok önemli görevde bulunan Süreyya Paşa’nın 81 yıllık hayatı askerî, siyasî, ticari, yazarlık yönü ve özel yaşamı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Süreyya Paşa’nın en dikkat çekici ve bilinen yönü, sosyal ve kültürel faaliyetleridir. Özellikle İstanbul’un Anadolu yakasında birçok yerde kendisinin izlerini görmek mümkündür. Çalışmada, II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış, imparatorl
275 TL.
Millî Mücadele öncesinde Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sebebiyle halk perişan bir vaziyette bulunmakta yeni bir savaşı kaldıracak güce sahip görünmemektedir. Ayrıca kaynakların çoğu tüketildiğinden yapılacak bir savaşta en büyük problemlerden birisi ordunun yedirilip içirilmesi, beslenmesi yani iaşesi olacaktır. Ordu terhis edilmiş, Doğu Anadolu’daki mevcut bir askeri birlik istisna düzenli bir ordudan bahsetmek mümkün görünmemektedir. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta ülkenin içerisinde bulunduğu durumu;
215 TL.
Vakıf kurumu, hayır işlerinin ve kamu faaliyetlerinin yürütülmesinde genel olarak İslam toplumlarında özelde ise Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygın ve etkin bir kurum olarak -kültürel, ekonomik, politik ve sosyal alanlarda- birçok araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Tahta bulunan padişahın başta annesi, hanımları, kızları ve kız kardeşleri imparatorluğun birçok yerinde kurmuş oldukları vakıflar aracılığıyla hem kendi dönemlerinde hem de vefatlarından sonra hayırseverlikle yâdedilmeyi başarmışlardır. Vakı
200 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 45 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1